Drepturile şi obligaţiile clientului/consumatorului de gaze naturale

 

 

Clientul are următoarele drepturi:

 

 1. să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
 2. să solicite, în scris, furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale;
 3. să solicite înlocuirea echipamentului/sistemului de măsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 4. să solicite modificarea graficului de furnizare prevăzut în Anexa nr.1 la contractul de furnizare, cu cel putin 2 (două) zile anterioare zilei/săptămânii pentru care se solicită modificarea; modificările vor putea fi convenite de către părţi în termen de o zi de la data solicitării;
 5. să aiba acces la echipamentele/sistemele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezenţa personalului împuternicit al furnizorului/operatorului de sistem, după caz;
 6. să solicite şi să primească penalităţile suportate de către furnizor/operatorul de sistem pentru neîndeplinirea obligaţiilor, în conformitate cu prevederile standardelor de performanţă aprobate de ANRE;
 7. să solicite şi să primească de la furnizor toate datele relevante privind propriul consum, referitoare la cantitatea de gaze naturale consumată lunar şi anual, exprimată în mc şi MWh, pe ultimii 5 (cinci) ani, fără să i se perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu;
 8. să solicite furnizorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor proprii sau ale operatorului de sistem;
 9. să solicite furnizorului/operatorului de sistem să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor survenite în funcţionarea echipamentului/sistemului de măsurare şi a instalaţiilor operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;
 10. să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului încheiat cu acesta, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 11. să fie notificat de către furnizor în mod corespunzător cu privire la orice intenţie de modificare a contractului şi să fie informat, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa contractul, cu respectarea prevederilor contractuale în vigoare, în cazul în care nu acceptă noile condiţii;
 12. să beneficieze de soluţionarea plângerilor (sesizare, reclamaţie, petiţie, s.a.) conform procedurii afişate pe pagina de internet a furnizorului sau existentă la punctele de contact ale furnizorului, precum şi alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare;

 

Clientul are următoarele obligaţii:

 

 1. să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea gazelor naturale, precum şi după caz, majorările de întârziere aferente;
 2. în cazul în care clientul înregistrează întârzieri la plata facturilor are obligaţia de a constitui o garanţie financiară, în favoarea furnizorului, echivalentă cu contravaloarea consumului de gaze naturale pentru luna calendaristică cu consumul cel mai mare;
 3. să foloseasca exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi sa nu realizeze intervenţii sau modificări neautorizate asupra aparatelor şi/sau instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
 4. să nu revândă gazele naturale contractate;
 5. să ia măsurile necesare pentru încadrarea consumului de gaze naturale, exprimat în unităţi de energie, în limitele stipulate în contractul de furnizare, pentru clientul al cărui consum anual se încadrează în categoria de consum C2 – C3;
 6. să sesizeze imediat furnizorul/operatorul de sistem în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea sistemului/echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor operatorului sistemului la care este racordat, amplasate pe proprietatea sa, după caz, şi să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem la acestea, în vederea verificării şi remedierii defecţiunilor survenite;
 7. să permită în orice moment pe perioada derulării contractului, accesul reprezentantului operatorului de sistem în scopul montării/demontării, sigilării, întreţinerii, verificării sau citirii indexului sistemului/echipamentului de măsurare, în situaţia în care acesta este amplasat pe proprietatea sa/la limita proprietăţii, după caz;
 8. să achite furnizorului tariful aferent reconectării, în vederea reluării furnizării gazelor naturale sistate pentru neîndeplinirea obligaţiei de plată scadente, conform prevederilor contractuale;
 9. să asigure protecţia şi să nu deterioreze sistemul/echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice şi ale operatorului de sistem, precum şi toate celelalte instalaţii ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa/la limita proprietăţii sale, după caz;
 10. să constituie în favoarea furnizorului de gaze naturale o garanţie financiară pentru un consum maxim echivalent pentru un an, în cazul constatării, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;
 11. să respecte limitele zonelor de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea sa, conform legislaţiei în vigoare;
 12. să efectueze verificarea periodică a aparatelor de utilizare a gazelor naturale, la termenele şi în conformitate cu reglementările în vigoare;
 13. să efectueze modificarea instalaţiei de utilizare, numai prin operatori economici autorizaţi ANRE şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 14. să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem la instalaţiile de utilizare pentru verificarea informaţiilor referitoare la debitele instalate, modificările efectuate, precum şi ori de câte ori este necesară intervenţia în scopul menţinerii siguranţei în funcţionare a acestora;
 15. să încheie un contract cu un operator economic autorizat de ANRE pentru a efectua, contra cost, verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE; operaţiunile de verificare tehnică a instalaţiei deutilizare se vor efectua la maximum 2 (doi) ani, iar cele de revizie tehnică la maximum 10 (zece) ani;
 16. să permită accesul reprezentantului operatorului economic autorizat de ANRE pentru a efectua verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare;
 17. să prezinte reprezentantului operatorului economic autorizat de ANRE documente din care să reiasă că a fost efectuată curăţarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor arse, de către operatorii economici autorizaţi conform reglementărilor în vigoare, emise cu cel mult 6 (şase) luni înainte de data verificării periodice a instalaţiei de utilizare;
 18. să asigure efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, după întreruperea utilizării instalaţiei pentru o perioadă de timp care depăşeşte 6 (şase) luni sau după orice eveniment/incident tehnic care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare a gazelor naturale;
 19. să suporte cheltuielile aferente remedierii defecţiunilor constatate în urma verificărilor/ reviziilor tehnice la instalaţiile de utilizare şi înlocuirii elementelor defecte de către operatorii economici autorizaţi de ANRE;
 20. să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea instalaţiei de utilizare;
 21. să asigure remedierea defecţiunilor în funcţionarea instalaţiei de utilizare, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE;
 22. alte obligaţii prevăzute de reglementările în vigoare.