Informare emisă în temeiul art. 13 al Regulamentului UE 679/2016 (“GDPR”) și a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

 • Legislatie
  • Ordinul ANRE nr. 103/2016 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal

GAZ VEST TRADING SRL cu sediul social în Arad,str.Prunului nr. 129, înscrisă în registrul comerțului la nr. J2/1186/09.08.2023, având cod unic de înregistrare fiscala 45418586, în calitate de Operator va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale incidente în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

 • Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD)

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD) numit de către Operator poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele personale prelucrate de către Operator sunt: nume, prenume, domiciliu, serie si număr act identitate, cod numeric personal, semnătura, adresa email personala sau profesionala, număr telefon personal sau profesional, date privind bunurile deținute, date bancare, orice alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor mai jos enumerate, “Date personale” comunicate de către dumneavoastră sau necesare îndeplinirii scopurilor enumerate (cum ar fi cod client, cod loc consum, serie şi număr contor).

În sensul prezentei note informative, prelucrarea Datelor personale înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operațiuni efectuate cu utilizarea de procese automatizate și aplicate Datelor personale, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, compararea sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Vă informăm că aceste Date Personale vor fi prelucrate atât prin intermediul unor metode manuale, precum și/sau prin intermediul unor mijloace informatice sau telematice.

 • Scopul și baza juridică a prelucrării

Operatorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dobândite pentru realizarea următoarelor scopuri:

 • de a presta servicii/furniza bunuri care au legătură cu activitatea de furnizare a gazelor naturale (respectiv, prestarea serviciului de furnizare a a gazelor naturale, precum și a altor servicii conexe/similare, în funcție de serviciile de care beneficiază/poate beneficia fiecare client în parte);
 • de a îndeplini mandatul/împuternicirea acordat(ă) de client/potențialul client în scopul operarii schimbului de furnizor în platforma POSF ANRE
 • de a îndeplini mandatul/împuternicirea acordat(ă) de client/potențialul client în scopul intermedierii relației cu distribuitorul de gaze naturale;
  • de a soluționa sesizările si cererile transmise de clienți, indiferent de metoda prin care au fost transmise acestea;
  • de a prelucra datele privind consumul în scopul facturării clientului potrivit contractului încheiat între acesta și Operator;
  • de a recupera creanțe/colecta debite fie în mod direct de către Operator, fie prin intermediul unor persoane autorizate în prealabil în baza unor contracte de colaborare/prestare de servicii;
  • de a derula relația cu producătorul – transportatorul – distribuitorul și/sau actualul/viitorul furnizor;
  • de a asigura alimentarea cu gaze naturale a clienților vulnerabili, potrivit obligațiilor legale ce revin Operatorului în acest sens;
  • desfășurarea de către Operator a activității periodice de analiză a percepției clienților asupra activității desfășurate și de identificare a nevoilor acestora, respectiv a gradului de satisfacție cu privire la serviciile oferite;
Temeiul juridic al prelucrării Datelor personale este reprezentat de:
 1. executarea unor măsuri antecontractuale sau de contractul pe care l-ați încheiat în virtutea căruia se efectuează prelucrarea datelor;
 2. de respectarea unei obligații legale;
 3. consimțământul liber exprimat;
 4. de executarea unui sarcini de interes public sau legată de exercitarea puterilor publice cu care este investit Operatorul;
 5. pentru urmărirea intereselor legitime ale operatorului sau ale terților (interesele legitime urmărite de Operator includ recuperarea creațelor, îmbunătățirea serviciilor, prevenirea actelor de corupție în cadrul organizației, promovarea serviciilor proprii).

Refuzul Clienților de a transmite către Operatorului datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea de către acesta a datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea prestării de servicii/furnizării de bunuri care au legătură cu activitatea principala a Operatorului, inclusiv furnizarea de gaze, precum si a altor servicii conexe/similare, inclusiv utilizarea aplicațiilor/serviciilor online, in funcție de serviciile de care beneficiază/poate beneficia fiecare client in parte).

Pentru îndeplinirea scopurilor și anume (i) transmiterii comunicărilor comerciale în scop de marketing direct care au legătură cu activitățile desfășurate de Operator sau (ii) transmiterea de către partenerii Operatorului a unor comunicări comerciale in scop de marketing direct care NU au legătură cu activitatea principală a acestuia, transmiterea datelor dumneavoastră personale este voluntară.

Lipsa consimțământului dumneavoastră pentru aceste din urmă scopuri, nu va avea absolut nicio consecință asupra încheierii contractului. Natura obligatorie sau facultativă a exprimării consimțământului va fi specificată la momentul colectării datelor. Aveți dreptul ca în orice moment să vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 • Destinatarii Datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor putea fi dezvăluite, în scopurile amintite mai sus, următorilor destinatari:

 1. angajaților și colaboratorilor Operatorului sau ai societăților Grupului GAZ VEST;
 2. societăților terțe sau a altor destinatari, precum partenerii contractuali pentru gestionarea sistemelor de comunicații sau IT, societățile de recuperare creanțe (“Terțe Părți”) care desfășoară activități în outsourcing în favoarea Operatorului, în calitatea lor de împuterniciți ai Operatorului, a persoanelor fizice împuternicite în acest sens, a unor terțe părți responsabile cu derularea activităților marketing direct conform dispozițiilor GDPR si în urma obținerii consimțământului dumneavoastră.
 3. către autoritățile statului (ANRE, ANAF, ANPC, organele de cercetare penala etc.), spre exemplu,

în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația fiscala, legislația muncii, lupta anticorupție, efectuarea operațiunilor contabile, derularea de proceduri de achiziții sau în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești si/sau a altor sentințe/decizii emise de către instanțele judecătorești si/sau a altor organisme investite de statul roman cu putere decizionala (spre exemplu, dar fără a se limita la transmiterea de informații către politie/parchet/ANRE);

 • Transferul Datelor cu caracter personal
  având în vedere evoluția naturala a domeniului IT, destinata furnizării de aplicații informatice in scopul digitalizării serviciilor prestate, menționam ca, urmare a derulării contractelor în care Operatorul este parte, operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal implică transferul datelor către alte companii din grupul GAZ VEST, cat si către alți parteneri ai Operatorului, în scopul ducerii la îndeplinire a obiectului contractului în care Clientul este parte.
 • Perioada de păstrare a Datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ce fac obiectul transferului în scopurile amintite mai sus vor fi păstrate conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost colectate și prelucrate.

Ulterior, respectiv fie la data încetării relației de colaborare, fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine Operatorului în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor ANRE, datele vor fi șterse.

Procesul decizional automatizat Dacă dezvoltăm un proces de automatizare a deciziei prin procesarea datelor personale, vă vom oferi detalii despre orice astfel de procesare împreună cu informații despre logica implicată și despre semnificația și consecințele prelucrării. În momentul de față societatea noastră în cursul luării deciziilor nu folosește proceduri automatizate care produc efecte juridice pentru dumneavoastră sau care vă afectează în mod semnificativ.

 

 

 • Drepturile persoanelor vizate

Potrivit Regulamentului general pentru protectia datelor aveți urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces: Aveți dreptul să solicitați o copie a informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră
 • Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dumneavoastră
 • Dreptul de a fi uitat: în anumite circumstanțe, este posibil să solicitați ca datele dumneavoastră să fie eliminate din evidențele noastre.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite condiții, vi se poate solicita să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
 • Portabilitate: Aveți dreptul să solicitați transferul datelor pe care le deținem despre dumneavoastră către o altă organizație, dacă sunt îndeplinite condițiile aplicabile cu privire la aceste date.
 • Dreptul la obiecții: Aveți dreptul să vă opuneți anumitor tipuri de procesare, cum ar fi, de exemplu, procesarea în scopuri de marketing direct. Dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră personale pentru comunicarea directă de marketing este absolut și nu poate fi negat de noi în nici un fel.
 • Dreptul de a se opune prelucrării care implică luarea automată a deciziilor (de exemplu, crearea de profiluri): De asemenea, aveți dreptul să renunțați la operațiile de procesare a datelor care implică decizii automate (de exemplu, prin crearea de profiluri).
 • Dreptul de a depune plângeri: dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces la datele dumneavoastră personale, vă vom da un motiv de refuz.
 • Dacă prelucrarea se bazează pe acordul dumneavoastră, vă reamintim că puteți revoca acest consimțământ în orice moment.

 

Mai multe informaţii, puteți obține la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Vă informăm că aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care văprivesc, efectuată în scopuri de marketing direct, inclusiv în scopul creării de profiluri, în măsura în care acest din urmă scop este legat de marketingul direct.

Aveți în orice moment dreptul de a vă retrage consimțământul în cazul în care datele dumneavoastră cucaracter personal sunt prelucrate pe baza acestui temei.

În cazul în care vă veți opune prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, datele dumneavoastră cucaracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Pentru exercitarea drepturilor și/sau retragere consimțământului dumneavoastră veți putea înainta o cerere scrisă, datată si semnată:

 • prin e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.:
 • prin postă GAZ VEST TRADING SRL, Arad, str. Prunului, nr 129

Pentru mai multe informații cu privire la Datele dumneavoastră cu caracter personal vă veți putea adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la adresa de e-mail menționată Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Vă amintim că aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal in cazul in care considerați ca prelucrarea datelor cu caracter personale încalcă prevederile Regulamentului.